https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_circle_downleft.svg
Autonomia i responsabilitat

Comencem el dia amb rutines d’aula per tal d’anar augmentant l’autonomia i responsabilitat a l’alumnat.

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_eye.svg
Espais d’aprenentatge

Duem a terme “espais d’aprenentatge” per a donar continuïtat al canvi de mirada iniciat a Infantil, on l’alumnat desenvolupa habilitats i capacitats de forma significativa per a construir el seu propi coneixement.

Cicle Inicial

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_rotate_anti.svg
Manipulació i tecnologia

Treballem per projectes en equip, realitzant activitats manipulatives, vivencials, en grup cooperatiu, etc. La manipulació i la tecnologia formen part del dia a dia de les aules. 

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_magnifier.svg
Hàbit lector

Donem molta importància a l’hàbit lector com a base de l’aprenentatge de totes les àrees i dimensions. En el nostre portfoli digital de lectura recollim exemples de la nostra lectura i així podem veure la nostra millora.

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_calendar.svg
Empoderament i organització

Continuem millorant la nostra organització a través de sistemes que ens permetin perfeccionar la nostra autonomia i responsabilitat.

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_squares.svg
Tria i gaudeix

Una tarda a la setmana fem “Tria i gaudeix” per aprendre jugant i de manera vivencial, es treballen les diferents intel·ligències múltiples, tenint en compte els interessos de l’alumnat.

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_heart.svg
Voluntariat

Aquest és el segon curs que comptem amb l’ajuda de 10 voluntaris per a acompanyar en la lectura cada dimecres a 10 alumnes de quart.
L’objectiu d’aquesta activitat extraescolar és potenciar i incentivar el gust per la lectura i oferir estratègies per a la comprensió lectora..

Cicle Mitjà

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_shrink.svg
Tecnologia i reptes

Proposem reptes amb els quals necessitem l’ús de la tecnologia per a resoldre’ls. Aprenem de manera cooperativa i ens ensenyem els uns als altres. 

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_spread_text_bookmark.svg
Velocitat i comprensió lectora

Un cop la lectoescriptura s’ha assolit, és el moment de centrar-se en entendre allò que llegim de manera més pautada. Treballem també la velocitat lectora per tal de guanyar seguretat a l’hora de descodificar el llenguatge escrit.

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_anticlockwise.svg
Seguretat i resiliència

Guayem seguretat en nosaltres mateixos demostrant la nostra autonomia i responsabilitat.

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_message_dots.svg
Assertivitat

Potenciem les habilitats dels estudiants per a expressar els seus sentiments, opinions i pensaments d’una manera adequada i respectant els drets de la resta.

Cicle Superior

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_tablet_picture.svg
Creadors digitals

Potenciem la creativitat durant tota l’escolaritat però és a cicle superior quan tenen un domini prou ampli com per produir artefactes digitals amb els continguts de l’aula.

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_pencil.svg
Expressió escrita

Practiquem i aprenem a redactar escrits coherents i cohesionats amb el nostre punt de vista personal. 

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_book_pencil.svg

Article de la Gemma Puigcercós

“Tenir present la responsabilitat compartida entre família i escola. La implicació de la família en l’escola serà beneficiosa per la criatura: ajudarà a una coherència educativa, una bona entesa, coneixença i confiança entre referents. Com a docents cal afavorir l’entrada de les famílies a l’escola i la seva participació. Cal reconèixer la importància del paper educatiu de les famílies, empoderant-les i unint-nos per educar junts als infants des del respecte dels diferents estils i coneixements.

Valorar com a imprescindible la inclusió de les famílies en l’escola. L’escola no es pot entendre sense infants, però ja tampoc sense famílies. És feina dels docents obrir-la i permetre l’intercanvi de reflexions i la seva participació”.

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_spread_text_bookmark.svg

Lectura en família

A cicle inicial i mitjà és molt important adquirir un bon ritme lector i fluïdesa és per això que establim diferents franges (de matí o tarda) al llarg de la setmana en què les famílies segons la seva disponibilitat poden venir a llegir a l’escola amb els alumnes de la classe del seu fill/a. L’alumne surt de l’aula amb el seu llibre de lectura i el familiar li dedica deu minuts d’atenció individual escoltant la lectura en veu alta. Així, en una hora surten sis alumnes a llegir. És una experiència que es valora molt positivament per ambdues parts.

Famílies

Lectura en família

Piscina

Grups interactius

Piscina

Cada dimecres els alumnes de 1r i 2n van a la piscina. Cada setmana ens acompanyen una mare o un pare de cada classe. Agafem l’autocar i ens ajuden dins dels vestidors, sobretot a l’hora d’assecar els cabells mullats i fer pentinats!

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layout_4boxes.svg

Grups interactius

Mensualment es realitzen grups interactius a cada curs. En què consisteixen? Venen a l’aula 5 ó 6 famílies, les mestres preparen i proposen activitats educatives i lúdiques per reforçar sabers treballats a la classe. Cada pare, mare, tiet/a, avi/a, germà/na gran dirigeix una proposta i als 8 minuts els alumnes roten i passen a la següent. Les activitats toquen les diferents àrees: llengua catalana, castellana, anglesa, matemàtiques i projecte (canvia cada trimestre). També poden haver propostes d’educació artística o en valors. És una tarda molt enriquidora tant pels alumnes (imagineu aquells que reben als familiars dins de l’aula) com per les famílies.