Una escola pública
de tothom i per a tothom

Som una escola pública catalana, laica, oberta, participativa, coeducadora e inclusiva.

L’escola Lluís Vives és una escola pública que pertany al sistema públic educatiu depenent del Departament d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La missió de l’escola és educar per formar persones amb mentalitat oberta, valors, esperit crític, autonomia i competència. Persones compromeses amb la societat i el medi. Ens caracteritzem per ser una escola creativa, inclusiva, col·laboradora i amb esperit d’innovar i millorar. Treballem pels nens i les nenes, per aconseguir el seu desenvolupament integral, compartint  el  procés educatiu amb les famílies i l’entorn. Ho fem mitjançant el treball en equip i de forma col·laborativa, fent èmfasi en la diversitat i el respecte, fomentant la responsabilitat.

Volem ser una escola referent
i de qualitat on els protagonistes
siguin els infants.

En què ens diferenciem?

Participació

El grau de participació, implicació i col·laboració de les famílies (tallers, actes festius, assemblees de delegats,…). Entenem que la participació democràtica i transparent en la gestió i en les actuacions són els fonaments sobre els que construïm el nostre Projecte.

Valors i educació emocional

Sabem que les persones més felices tenen en general una autoestima més alta i major autocontrol conductual i emocional, disposen d’un estil cognitiu positiu i mantenen relacions adients amb els altres; saben, així mateix, reconèixer i expressar els seus  sentiments de manera apropiada, fent seus els valors del respecte, la tolerància i la honestedat.

Esforç en el treball

Som una escola que busca la formació integral dels alumnes. Entenem l’esforç com a un dels pilars d’aquesta formació, per tant ens cal treballar en pro de l’esforç (sempre mitjançant la motivació) i del seu reconeixement per part de l’escola i dels que en formem part: companys, mestres, professors, pares i mares…

Noves tecnologies

L’aplicació de les noves tecnologies a les aules com una eina per motivar. El present i el futur de l’educació no s’entenen sense l’ús del que anomenem Noves Tecnologies de la Informació (TIC). La utilització de les TIC pot i ha d’incidir positivament  i ha de servir per potenciar noves metodologies d’aula, per accedir a nous models d’ensenyament i d’aprenentatge més atractius i pedagògics i per adaptar-se als diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.

Saber ser, estar i fer

Un principi dels nostres  aprenentatges per competències consisteix en l’aplicació de coneixements (saber), d’habilitats (saber fer) i actituds (saber ser i saber estar) per a la resolució de problemes en contextos diferents, amb qualitat i eficàcia.

Cohesió social

L’escola la construïm entre tothom (infants, famílies i mestres). Aquest compartir, es a la vegada la gran riquesa i la força de la nostra escola i sens dubte és el reflex de la societat actual.

Les famílies

Les famílies, de manera lliure i voluntària, s’organitzen en diferents comissions participatives dintre de l’AFA (Associació de familiars d’alumnes) de l’escola. Contribueixen a la construcció del Projecte Educatiu de l’escola, fent aportacions, participant activament i gestionant diferents serveis. També participen en el Consell Escolar del centre i en l’Assemblea de delegats/des de famílies amb reunions mensuals amb l’equip directiu. Així mateix, les famílies d’Infantil poden intercanviar opinions i informacions diàriament a les entrades i sortides,  amb les mestres tutores i no tutores  responsables de l’ensenyament dels seus fills/es.

Serveis

Acollida Matinal
Menjador Escolar
Activitats Extraescolars
Anglès Extraescolar
Jornades esportives i lúdiques
Retard a la tarda
Casals i activitats lúdiques en períodes vacacionals.