https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_circle_downleft.svg
Autonomia i responsabilitat

Comencem el dia amb rutines d’aula per tal d’anar augmentant l’autonomia i responsabilitat a l’alumnat.

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_eye.svg
Espais d’aprenentatge

Duem a terme “espais d’aprenentatge” per a donar continuïtat al canvi de mirada iniciat a Infantil, on l’alumnat desenvolupa habilitats i capacitats de forma significativa per a construir el seu propi coneixement.

Cicle Inicial

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_rotate_anti.svg
Manipulació i tecnologia

Treballem per projectes en equip, realitzant activitats manipulatives, vivencials, en grup cooperatiu, etc. La manipulació i la tecnologia formen part del dia a dia de les aules. 

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_magnifier.svg
Hàbit lector

Donem molta importància a l’hàbit lector com a base de l’aprenentatge de totes les àrees i dimensions. En el nostre portfoli digital de lectura recollim exemples de la nostra lectura i així podem veure la nostra millora.

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_calendar.svg
Empoderament i organització

Continuem millorant la nostra organització a través de sistemes que ens permetin perfeccionar la nostra autonomia i responsabilitat.

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_squares.svg
Tria i gaudeix

Una tarda a la setmana fem “Tria i gaudeix” per aprendre jugant i de manera vivencial, es treballen les diferents intel·ligències múltiples, tenint en compte els interessos de l’alumnat.

Cicle Mitjà

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_shrink.svg
Tecnologia i reptes

Proposem reptes amb els quals necessitem l’ús de la tecnologia per a resoldre’ls. Aprenem de manera cooperativa i ens ensenyem els uns als altres. 

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_spread_text_bookmark.svg
Velocitat i comprensió lectora

Un cop la lectoescriptura s’ha assolit, és el moment de centrar-se en entendre allò que llegim de manera més pautada. Treballem també la velocitat lectora per tal de guanyar seguretat a l’hora de descodificar el llenguatge escrit.

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_anticlockwise.svg
Seguretat i resiliència

Guayem seguretat en nosaltres mateixos demostrant la nostra autonomia i responsabilitat.

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_message_dots.svg
Assertivitat

Potenciem les habilitats dels estudiants per a expressar els seus sentiments, opinions i pensaments d’una manera adequada i respectant els drets de la resta.

Cicle Superior

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_elaboration_tablet_picture.svg
Creadors digitals

Potenciem la creativitat durant tota l’escolaritat però és a cicle superior quan tenen un domini prou ampli com per produir artefactes digitals amb els continguts de l’aula.

https://escolalluisvives.cat/web/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_pencil.svg
Expressió escrita

Practiquem i aprenem a redactar escrits coherents i cohesionats amb el nostre punt de vista personal.