El passat novembre vam arrencar amb el taller d’educació emocional “Aula EdEm”. En el marc del Projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA) el taller vol esdevenir una actuació innovadora de suport i reforç per tal de fomentar la igualtat d’accés a una educació de qualitat i el treball de les emocions.

En particular, l’acció s’inclou en la modalitat A. “Reforç educatiu extern. Sessions i tallers en horari lectiu que proporcionen suport per a les competències bàsiques amb docents externs, i professionals o assessors de reforç per als alumnes més vulnerables”.

Al final de les sessions fan una auto-avaluació per recollir els aprenentatges de la sessió

Al final de les sessions fan una auto-avaluació per recollir els aprenentatges de la sessió

En aquest sentit, un dels principals objectius competencials de l’escolarització obligatòria és el d’aprendre a aprendre, és a dir, desenvolupar la capacitat d’autonomia per un aprenentatge real i profund. Aquesta competència ha de ser la d’una actitud vital que acompanyi durant tota la vida cadascuna de les persones que ara s’està formant. Així, la consciència emocional (saber què em passa en tot moment i comprendre’m) i la gestió emocional (saber què fer amb allò que em passa per poder estar millor) són eines bàsiques necessàries per a desenvolupar amb èxit qualsevol activitat. Tots i totes tenim experiència en com les emocions ens poden afectar en la nostra tasca diària (“avui no tinc el dia”, ens diem). La infància no és una excepció, i aquesta etapa evolutiva, que es coneix sota el nom de pre-adolescència (dels 8 als 12 anys, aproximadament), és el moment perfecte per introduir l’educació emocional, desenvolupar eines i dotar de recursos que els empoderin per ser més autònoms a la vida, especialment en el desenvolupament de la seva activitat acadèmica i professional.

Estirats a terra o asseguts en una cadira, comencem amb un exercici de meditació

Estirats a terra o asseguts en una cadira, comencem amb un exercici de meditació

El taller s’organitza en vuit grups-bombolla que aglutina tres grups de quart, dos grups de cinquè i tres grups de sisè de Primària, a l’escola Lluis Vives de Castelldefels. Amb cada grup s’organitzen deu sessions en horari lectiu que busquen treballar diferents aspectes de l’educació emocional, d’una manera progressiva i adaptada a les necessitats reals de cada grup. El programa dissenyat abarca des de la presa de consciència de com sento i què sento, fins a la creació de vincles socials sans i sostenibles a través de la integració d’actituds pro-socials, passant per la gestió emocional.

 

En algunes sessions generem material, com els pots de les nostres qualitats positives.En algunes sessions generem material, com els pots de les nostres qualitats positives.

Aquest mes arrenquem amb el segon taller d’Aula EdEm, corresponent a la modalitat B. “Extensió educativa amb un component lúdic. Sessions i estades dins i fora del centre, en horari lectiu, de tarda o extraescolar”. Aquest taller pretén ser un reforç de la feina que es fa en la modalitat A amb aquells nens i nenes que tenen necessitats especials en quant a les habilitats emocionals i socials. Us anirem explicant!!

Resultat d'imatges de fse inverteixResultat d'imatges de ministerio educacion